PRIVACYVERKLARING GESCHIEDENISSCHRIJVEN

Dit is de privacyverklaring van Geschiedenisschrijven, Wolvenlaan 179, 1216 ES in Hilversum, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58794220.

WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?
Als u een samenwerkingsovereenkomst met Geschiedenisschrijven heeft, een samenwerkingsovereenkomst wilt afsluiten met Geschiedenisschrijven, een training/lezing of workshop van Geschiedenisschrijven wilt, uit interesse de website bezoekt of reageert op de social media uitingen van Geschiedenisschrijven, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van u nodig. Over de verwerking van uw persoonsgegevens door Geschiedenisschrijven willen wij transparant zijn, vandaar deze privacyverklaring. Vanzelfsprekend gaat Geschiedenisschrijven uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorschrijft. Hierna hebben wij voor u op een rijtje gezet welke gegevens wij van u verwerken, waarom wij dat doen en hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze u invloed kunt uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens door Geschiedenisschrijven. Omdat wij een dynamisch bedrijf zijn in een zich snel ontwikkelende omgeving, is het van belang dat wij onze privacyverklaring van tijd tot tijd actualiseren. Wij behouden ons dan ook het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. De meest actuele stand van zaken vind u altijd op onze website. Wij adviseren u daarom deze pagina met enige regelmaat te bezoeken.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT?
Geschiedenisschrijven verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot uw persoon te herleiden zijn. Bij het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met Geschiedenisschrijven of het afnemen van een andere dienst als een lezing/training of workshop, verwerken wij in ieder geval uw:

  • voor en achternaam
  • adres
  • woonplaats
  • telefoonnummer
  • email-adres

Ook als u al een samenwerkingsovereenkomst met Geschiedenisschrijven heeft en/of diensten aanschaft, blijven wij dit soort persoonsgegevens van u verwerken. Bij gebruik van de diensten van Geschiedenisschrijven wordt uw financiële status bij Geschiedenisschrijven bijgehouden [afgenomen diensten en of deze zijn betaald].

GEGEVENS VAN ONZE WEBSITEBEZOEKERS
Van bezoekers van onze website, worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die u op onder meer de contactpagina zelf invult, zoals uw e-mailadres en naam. De gegevens van de ingevulde formulieren worden
rechtstreeks naar de e-mail van Geschiedenisschrijven verzonden en niet opgeslagen in een database van een derde. Onze website gebruikt Google Analytics om informatie over de bezoekers te verzamelen.

SOCIAL MEDIA UITINGEN
De gegevens die u zelf invult op social media of die wij verzamelen naar aanleiding van uw reacties op social media uitingen kunnen door Geschiedenisschrijven worden verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die u op onder meer de contactpagina van het betreffende platform zelf invult, zoals uw e-mailadres, naam, adres, woonplaats of een telefoonnummer.

MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

DIENSTVERLENING: Geschiedenisschrijven verwerkt uw gegevens om onze diensten aan u te kunnen leveren (scriptiebegeleiding, historisch onderwijs, lezingen workshops). Voor het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten, het opstellen, versturen en incasseren van facturen en het communiceren in de juiste taal.

INFORMEREN: Geschiedenisschrijven verwerkt uw gegevens om u hoofdzakelijk via e-mail te kunnen informeren, en indien nodig telefonisch, via Whatsapp of SMS of per brief. U ontvangt informatie over uw samenwerkingsovereenkomst en/of dienst[en] en bijvoorbeeld een bevestiging van gemaakte afspraken en aanvullende informatie.

MARKETING- EN VERKOOPACTIVITEITEN
Voor alle duidelijkheid: wij verkopen de persoonsgegevens van onze klanten niet aan derden zodat zij die gegevens kunnen gebruiken voor hun direct marketing activiteiten.

CONTACT MET KLANTEN
Als u contact met ons opneemt of wij contact met u opnemen per telefoon, e-mail, via social media, chat of op een andere manier, dan kunnen uw gegevens worden geregistreerd. Zo kunnen medewerkers van Geschiedenisschrijven later zien dat er al eerder contact met u is geweest en waarover. Zo kunnen wij u sneller en beter helpen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de dienstverlening, klachten, facturen en betalingen.

WETTELIJKE VERPLICHTING
Geschiedenisschrijven kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

HOE GAAN WIJ OM MET DE BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS?
Geschiedenisschrijven zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop of laptop met gebruikersnaam en wachtwoord zodat uw gegevens alleen voor medewerkers van Geschiedenisschrijven zijn in te zien.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?
Wij bewaren uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als u een samenwerkingsovereenkomst bij Geschiedenisschrijven hebt, dan bewaren wij uw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van uw samenwerkingsovereenkomst. Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist (Tenzij er in overleg anders met u wordt besproken).

MAAKT GESCHIEDENISSCHRIJVEN BIJ DE VERWERKING VAN GEGEVENS GEBRUIK VAN DIENSTEN VAN DERDEN?
Geschiedenisschrijven maakt gebruik van diensten van andere partijen. Dit gebeurt pas na screening op het gebied van security en privacy en pas nadat het bedrijf een overeenkomst met betrekking tot het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens met ons heeft getekend. Werkzaamheden waarbij derde partijen zijn betrokken zijn o.a.: website, e-mail, telefonie, internet, klantenadministratie en bankverkeer.

VERSTREKT GESCHIEDENISSCHRIJVEN GEGEVENS AAN DERDEN?
Geschiedenisschrijven verstrekt of verkoopt geen gegevens aan derden.

HOE KUN U INVLOED UITOEFENEN OP DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?
In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hierna volgt een korte uitleg over de verschillende rechten.

INZAGE GEGEVENS
U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen.

RECTIFICATIE GEGEVENS
U hebt recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn.

WISSEN GEGEVENS
U kunt verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen en dit wordt gehonoreerd in de volgende gevallen: omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, omdat u uw toestemming intrekt, omdat u succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

BEPERKING VAN DE VERWERKING
U hebt het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen in een aantal specifieke gevallen: gedurende de periode van betwisting van de juistheid van persoonsgegevens en de controle daarvan, indien de verwerking onrechtmatig is gebleken maar u toch niet wilt dat de gegevens worden gewist, indien Geschiedenisschrijven de gegevens niet meer nodig heeft maar u de gegevens nog nodig hebt voor een rechtsvordering en wanneer u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het antwoord op het bezwaar. U verzoekt als het ware de persoonsgegevens te markeren [tijdelijk op slot te doen] met als doel de verwerking in de toekomst te beperken.

OVERDRAAGBAARHEID GEGEVENS
U hebt recht om uw gegevens te laten overdragen. Hiermee kunt u een kopie van uw persoonsgegevens vragen en krijgen die bijvoorbeeld bruikbaar is bij een andere dienstverlener. De gegevens zullen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm worden verstrekt. Denk daarbij aan een Excel-bestand, CSV-bestand of zullen downloadbaar zijn. Dit recht geldt enkel indien de verwerking van de gegevens berust op toestemming of een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht.

BEZWAAR TEGEN VERWERKING
U heeft altijd recht om op grond van redenen die met uw specifieke situatie te maken hebben tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag mocht Geschiedenisschrijven die zijn toegekend en indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Geschiedenisschrijven of een derde, wanneer uw belangen zwaarder wegen. Wanneer uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, mag u ook altijd bezwaar maken tegen deze verwerking evenals tegen de profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Wilt u gebruik maken van een van uw rechten, dan kunt u uw verzoek per e-mail sturen naar wendelijn@geschiedenisschrijven.com.
Vermeld bij uw verzoek altijd om welk verzoek het gaat: “inzage verzoek”, “rectificatie verzoek”, etc. en vermeld uw naam, adres en telefoonnummer. Ter verificatie sturen wij u een e-mail naar het bij Geschiedenisschrijven opgegeven e-mailadres met de uitnodiging om uw verzoek te bevestigen. Binnen uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek ontvangt u een reactie. Voor vragen over deze privacyverklaring en over het beleid van Geschiedenisschrijven kunt u contact opnemen met bovengenoemd e-mailadres.